Rejestracja na Microsoft One 2019

Regulamin

MicrosoftOneLogo

I. Rejestracja na Microsoft One 2019

 • Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady rejestracji na konferencję Microsoft One 2019, która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 1-2 października 2019 roku ("Konferencja").

 • Organizatorem Konferencji jest - Grupa Manta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9, 30-710 NIP: 677-23-11-921, ("Organizator"), działająca na zlecenie Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 195A, 02-222 Warszawa ("Microsoft").

 • Rejestracja na Konferencję będzie prowadzona do dnia 23.09.2019 do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji. Informację o zakończeniu rejestracji Organizator zamieści na stronie internetowej: www.microsoftdlapartnerow.pl.

 • Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: www.microsoftdlapartnerow.pl.

  Rejestracja składa się z czterech etapów:

  • Wypełnienie formularza on-line, z podaniem następujących danych rejestrującego się:

   • Pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz numer PESEL (w miejscu numeru NIP),

   • Imię i nazwisko rejestrowanego uczestnika,

   • Dane teleadresowe podmiotu dokonującego rejestracji,

   • Dane e-mailowe uczestnika lub podmiotu dokonującego rejestracji w imieniu kilku uczestników z danej firmy,

   • Wybór opcji noclegu (wybór hotelu oraz pokój jedno- lub dwuosobowy),

   • Wybór wariantu uczestnictwa;

  • Akceptacja warunków udziału w Konferencji, co oznacza:

   • Akceptację warunków udziału w Konferencji określonych w Regulaminie

   • Zobowiązanie się do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty należnej za uczestnictwo w Konferencji na warunkach określonych w Regulaminie,

   • Potwierdzenie danych podanych w formularzu rejestracyjnym, jako właściwych do wystawienia faktury za uczestnictwo w konferencji Microsoft One 2019, a w przypadku zmiany płatnika lub zmian teleadresowych zobowiązanie do poinformowania Organizatora o właściwych danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres oneevent@grupamanta.pl

   • Wyrażenie zgody na zakodowanie danych podanych w formularzu on-line i umieszczenie ich na indywidualnym identyfikatorze;

   • Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora w imieniu rejestrowanego uczestnika oraz o świadomości ponoszenia wobec Organizatora odpowiedzialności cywilnej, w tym odszkodowawczej, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

   • Wybór wariantu uczestnictwa;

  • Uiszczenie w całości opłaty należnej za uczestnictwo w Konferencji.
   Po zarejestrowania uczestnictwa w Konferencji zgodnie z zapisem powyżej, na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana z systemu, wygenerowana na podstawie podanych danych, faktura pro-forma. Opłata należna za uczestnictwo w Konferencji powinna być zapłacona w wysokości i terminie określonym w ust. II poniżej.

  • Potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji na Konferencję Microsoft One 2019 w formie wiadomości e-mail, wysłanej przez Organizatora, po stwierdzeniu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora lub przesłaniu potwierdzenia przelewu pocztą elektroniczną na adres oneevent@grupamanta.pl. Organizator zastrzega możliwość potwierdzenia rejestracji i zagwarantowanie udziału w Konferencji w przypadku braku wpłaty pod warunkiem indywidualnych ustaleń z uczestnikami w formie pisemnej.

  Uzasadnione wnioski o przesunięcie terminu zapłaty będą brane pod uwagę pod warunkiem ich złożenia do dn. 23.09.2019.

  Brak wniesienia opłaty za udział w Konferencji w terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału i nie skutkuje anulacją zobowiązania.

  /Warunki Rezygnacji w punkcie Regulaminu poniżej/

II. Terminy i opłaty za udział w Konferencji

 • Opłata za udział w Konferencji wynosi:

  • Wariant I- Pełnopłatny uczestnik:

   W przypadku potwierdzenia rejestracji do dnia 13 września 2019, opłata wynosi:

   • 1150 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju dwuosobowym,

   • 1500 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju jednoosobowym.

   W przypadku potwierdzenia rejestracji między 13 a 14 września 2019, opłata wynosi:

   • 1400 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju dwuosobowym,

   • 1800 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju jednoosobowym.

   W przypadku potwierdzenia rejestracji między 15 września a 23 września 2019, opłata wynosi:

   • 1500 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju dwuosobowym,

   • 1800 PLN za pakiet konferencyjny 2-dniowy i nocleg w pokoju jednoosobowym.

   Bez względu na termin dokonania rejestracji, pakiet konferencyjny 2-dniowy dostępny w ramach Wariantu I obejmuje:

   • Uczestnictwo jednej osoby w wybranych sesjach Konferencji, potwierdzonych przez Organizatora,

   • Materiały konferencyjne,

   • Śniadania, lunch, przerwy kawowe według programu i menu ustalonego przez Organizatora,

   • Udział w imprezie wieczornej w dniu 1.10.2019 według programu ustalonego przez Organizatora,

   • Koszty noclegu w dniu 1/2.10.2019. Uczestnicy konferencji przydzielani są do pokoi jedno- lub dwuosobowych, zgodnie z opcją wybraną w procesie rejestracji.

  • Wariant II- Day Pass (bez noclegu):

   • Opłata za pakiet wynosi 1000 PLN i obejmuje uczestnictwo jednej osoby w sesjach biznesowych Konferencji podczas pierwszego dnia konferencji oraz udział w imprezie wieczornej 1.10.2019 według programu ustalonego przez Organizatora

   • Opłata za drugi dzień konferencji wynosi 400 PLN.

   • Opłata za dwa dni konferencji (bez noclegu) wynosi 1100 PLN.

   Bez względu na termin dokonania rejestracji, opłata w ramach Wariantu II obejmuje:

   • Uczestnictwo w wybranych sesjach, potwierdzonych przez Organizatora

   • Materiały konferencyjne,

   • Śniadania, lunch, przerwy kawowe według programu i menu ustalonego przez Organizatora,

 • Zasady Promocji 3+1:

  Promocja 3+1 polega na tym, że przy rejestracji 4 uczestników z danej firmy (opcja wyboru tylko pełnego pakietu konferencyjnego, bez Day Pass) opłaty za udział i nocleg naliczane są tylko za 3 osoby. 4 Uczestnik bierze udział w konferencji za darmo przy wyborze pokoju dwuosobowego lub może dokonać wyboru pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą w kwocie 420,00 PLN . W przypadku skorzystania z promocji rabat zostanie rozłożony równomiernie na 4 uczestników Konferencji. Jeśli uczestnik konferencji, któremu przysługuje rabat opłaci pełną kwotę przed spełnieniem warunków promocji, wówczas przyznana kwota rabatu zostanie mu zwrócona na podstawie faktury VAT korygującej, która będzie wystawiona zgodnie z punktem poniżej.

  Każda kolejna tzn. 5, 6 osoba płaci kwotę standardową za wybrany pakiet konferencyjny. W przypadku uczestnictwa zbiorczego (jeden adres do fv) opłata naliczana w promocji kalkulowana jest w wersji najkorzystniejszej, bez względu na kolejność rejestracji.

  Promocja 3+1 trwa do dn. 20 września 2019 do godz. 23.59

  /Przykład udział 2 os. nocleg w pokoju dwuosobowym + 2 os. nocleg w pokojach jednoosobowych, rejestracja przed 10 września 2019 koszt = 3950 PLN; udział 4 os nocleg w pokojach jednoosobowych, rejestracja przed 10 września koszt = 4770 PLN;

 • Wszyscy uczestnicy Konferencji zobowiązani są do uiszczenia opłaty za udział zgodnie z wybranym Wariantem uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną poprawnie wystawionej faktury pro-forma, jednak nie później niż do dnia 24.09.2019 chyba, że indywidualne ustalenia mówią inaczej. /Patrz Warunki udziału w konferencji, powyżej/. Po dokonaniu zapłaty uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie zapłaty za udział w konferencji oraz fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

 • Za dzień otrzymania przez Organizatora opłaty za udział w Konferencji uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Organizatora wskazany poniżej lub przesłania potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną.

 • Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na rachunek: Grupa Manta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, u. Ślusarska 9, 30-710 Kraków, INGBank Śląski O/Kraków 63 1050 1445 1000 0090 6226 7464. W tytule przelewu należy wskazać: Microsoft One 2019 oraz imiona i nazwiska uczestników Konferencji lub nr otrzymanej faktury.

III. Warunki rezygnacji z udziału w Konferencji i zamiany

 • Osoba, która potwierdziła uczestnictwo w Konferencji, ma prawo do rezygnacji z udziału bez podania przyczyny. Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić droga elektroniczną na adres e-mail: oneevent@grupamanta.pl z podaniem następujących informacji: [imię i nazwisko zarejestrowanego, Nazwa firmy].

 • Osoby zgłaszające rezygnację przed dniem 23.09.2019 otrzymają fakturę korygującą na 50% kosztów udziału oraz jeżeli wpłata została uprzednio dokonana zwrot 50% uiszczonej opłaty za udział w Konferencji w ciągu 2 dni roboczych na nr konta, z którego przelew został dokonany. Rezygnacja zgłoszona po dniu 23.09.2019 wiąże się z koniecznością opłaty za udział w pełnej wysokości, w tym wypadku wpłacone wcześniej kwoty nie zostaną zwrócone.

 • Osoba, która dokonała rejestracji na Konferencję, może przenieść prawo do uczestniczenia w Konferencji na osobę trzecią ("zamiana"). Zamiana jest możliwa bez obowiązku uiszczania dodatkowych kosztów, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: oneevent@grupamanta.pl do dnia 23.09.2019. Po tym terminie zamiana wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 PLN netto.

IV. Informacje dodatkowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Konferencji, o czym osoby zarejestrowane na zostaną poinformowane pocztą elektroniczną. W przypadku rejestracji zbyt małej ilości osób na sesję, może ona zostać odwołana, o czym osoby zarejestrowane zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

 • Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty za udział w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora.

 • Wszystkie podane powyżej ceny są wartościami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia stosownej faktury.

 • Wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji oraz związane z Konferencją należy kierować drogą elektroniczną na adres: oneevent@grupamanta.pl

V. Dane osobowe

 • Organizator informuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji na Konferencję na stronie rejestracyjnej, przetwarzane są przez Organizatora oraz Microsoft, względnie poprzez upoważnionych przez nich administratorów danych, poprzez tę stronę w celach rejestracyjnych oraz związanych z Konferencją oraz w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej. Organizator także informuje, że Organizator, Microsoft oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA, zbierają i przetwarzają dane osobowe podane powyżej, w celach usprawnienia i polepszenia, jakości sprzedaży i obsługi produktów Microsoft, a także w celach statystycznych i marketingowych produktów Microsoft. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych każdy osoba dokonująca rejestracji na Konferencję ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych osobowych uczestników odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednakże podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.

  Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft dostępne tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 • Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konferencji uczestnik może wyrazić zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku/głosu dla celów działań informacyjno-marketingowych związanych z realizacją Konferencji, w tym w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących Konferencji przez Microsoft oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, One Microsoft Way, WA 98052-7329, USA. Wyrażenie zgody jest udzielone na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, jego imienia i nazwiska na fotografiach, w filmach lub nagraniach wykonanych podczas zajęć i spotkań umieszczanych na stronie internetowej Konferencji. Wyrażenie powyższej zgody odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.